Gnderen Konu: ...:: G???????¼n???????¼n S???????¶z???????¼ ::... Bug???????¼n???????¼n S???????¶z???????¼ Ne Olsun Sizce?  (Okunma says 52221 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd s_tuba

 • Kat???????±lan ????????ye
 • ****
 • leti: 153
 • Site puan: 14
 • Kil vehet fi nasibu!!!
 • Faklte: Eitim Fakltesi
 • Kayt Dnemi: Mezun
" “Sayfalarca kitap, ko???????§anlarca ???????§ek yaz???????±l???????±rken benim kaderim duvar k???????¢???????????????±d???????± olmakm???????±???????? dedi Aleksi Pavlovi???????§. “Yok kalemle kar???????????????±ma ???????§???????±kan, ???????§ocuklar ve delilerden ba????????ka.  "

evrimd s_tuba

 • Kat???????±lan ????????ye
 • ****
 • leti: 153
 • Site puan: 14
 • Kil vehet fi nasibu!!!
 • Faklte: Eitim Fakltesi
 • Kayt Dnemi: Mezun
"Hayal, ger???????§e????????i hep istedi????????i bi???????§imde kurar; ama ger???????§ek, hep kendi bi???????§iminde olu????????ur. Hayalin ger???????§ekte en ???????§ok ???????§ekemedi????????i, dura????????anl???????±k de????????il, de????????i????????kenliktir.
/>
/>Kal???????±c???????± olan hayallerdir; ger???????§ekler ise de????????i????????ken."

evrimd s_tuba

 • Kat???????±lan ????????ye
 • ****
 • leti: 153
 • Site puan: 14
 • Kil vehet fi nasibu!!!
 • Faklte: Eitim Fakltesi
 • Kayt Dnemi: Mezun
"Tabeladaki okun ana fikrini ka???????§???????±rmay???????±n; istikamet g???????¶sterenler sivri yanlar???????± olanlard???????±r."

evrimd s_tuba

 • Kat???????±lan ????????ye
 • ****
 • leti: 153
 • Site puan: 14
 • Kil vehet fi nasibu!!!
 • Faklte: Eitim Fakltesi
 • Kayt Dnemi: Mezun
“Yakama yap???????±????????anlar hep kuru temizlemeciydi; belki ???????§ok kirliyim, belki ???????§ok yaln???????±z. dedi Aleksi Pavlovi???????§. Doluydu, dokunmad???????±m. Devam etti: “Kravatlar???????±m bana medeniyeti de????????il ???????¶l???????¼m???????¼ hat???????±rlat???????±r. S???????±k???????±ca boynuma dolanm???????±????????, topra???????????????± g???????¶steriyor. Ba????????ka ne anlayabilirim bundan? Soyunurken de giyinirken de kurallar???????± bozuyorum san???????±rd???????±m ama o masada oturmuyormu????????um bile. Bir oyunun par???????§as???????± olamad???????±m, belki bir oyunum. Ellerim tavla zar???????± gibi mesela, hep hilek???????¢rlar tutuyor. Ceket kollar???????±ndan ben f???????±????????k???????±r???????±yorum, ???????§al???????±nan ta???????????????±m, ???????§o????????u vakit birinin bl???????¶f???????¼y???????¼m ???????§???????¼nk???????¼ ger???????§ek veya do????????ru kabul edilemeyecek kadar g???????¶r???????¼nmezim. Bir ya????????am belgeselinin sonundan se???????§ilen g???????¶r???????¼nt???????¼ye benzeyip a???????????????±rla????????t???????± s???????¶zleri: ????????air s???????¶ylemi???????? ya ???????¶yledir; ne ink???????¢r, ne itiraf bu yaln???????±zca sitem.

evrimd Cessyde

 • ...
 • Tak???????±lan ????????ye
 • ***
 • leti: 148
 • Site puan: 10
 • ehe ???????¶he
 • Faklte: ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi
 • Kayt Dnemi: 2011
s???????¶zs???????¼z olsun bug???????¼n hade

evrimd zebani57

 • "Cennetin Fragman???????± Gibiydi G???????¼l???????¼mseyi????????in..."
 • GencSau Demirba???????????????±
 • ******
 • leti: 2620
 • Site puan: 152
 • F???????±rlama ????????????????RETMEN
 • Kayt Dnemi: Mezun
Ger???????§e????????i susturup, yeralt???????±na g???????¶mseniz bile, o b???????¼y???????¼yecektir.
/>

/>"Benim d???????¼???????????????¼ncelerim heterodokstur. Sosyalist de????????ilim. ???????°sl???????¢mc???????± de????????ilim. ????????yleyse ben neyim? Ben kendimim."
/>"Objektiflik namussuzluktur... Ben taraf???????±m;hakikatin taraf???????±y???????±m..."
/>
/>

/>

evrimd s_tuba

 • Kat???????±lan ????????ye
 • ****
 • leti: 153
 • Site puan: 14
 • Kil vehet fi nasibu!!!
 • Faklte: Eitim Fakltesi
 • Kayt Dnemi: Mezun
" Ak???????±l bir k???????¢se yo????????urttur, yedik???????§e sulan???????±r."

evrimd cotanaklar--28

 • Bazen d???????¼nyan???????±n en zor mesle????????idir. Kendi duygular???????±na terc???????¼man olmak...
 • B???????¶l???????¼m Yetkilisi
 • *****
 • leti: 1689
 • Site puan: 42
 • Faklte: Teknik Eitim Fakltesi
 • Kayt Dnemi: Mezun
« Son Dzenleme: Nisan 05, 2013, 12:45:39 Gnderen: cotanaklar--28 »
???????§օէռĸlﻪг

evrimd MuzCumhuriyeti

 • K???????¶t???????¼l???????¼k d???????¼???????????????¼nmeden iyi olamazs???????±n.
 • Bak???????±nan ????????ye
 • **
 • leti: 39
 • Site puan: 0
 • Sokak ???????§ocuklar???????±na sorun kirlenmek g???????¼zel mi!
 • Faklte: ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi
 • Kayt Dnemi: 2012
narkoz
/>bilirsin bazen durmak gerek ???????¶zlemi bilmeden hasreti ???????§ekmeden ak????????am???????± g???????¶rmeden& bunun ak???????±???????????????±n???????±n yeni nak???????±???????????????±na h???????±????????m???????±n???????± g???????¶steren& 7 k???????±ta birle????????ir onun ad???????± i???????§in hadi can???????± bi???????§in hadi kana kana i???????§in hadi& kimi pe???????§e i???????§in i???????§i dolu petrolu pisli????????in bo????????ver inlesin buysa iste????????in& ter???????¶r isteyin ???????¶l???????¼m isteyin yak???????±p y???????±k???????±p yetmez deyin& ????????ehidimi kefenede g???????¶mebilecek hedefe ???????¶lesi kitlenin imf gibi& k???????¶lesi kitlenin s???????±ra verip olmaz ???????¼lkemde para verip i????????ler i????????lerin& bilincime kaz???????±nan ge???????§mi????????i istemem birincinin pisli????????i bu binicinin emeline ula????????amadan& ate????????le fi????????e????????imi heyhat sava???????? var kalk???????±n herkes siper als???????±n& pala kama s???????±ra s???????±ra onun ad???????± para ???????¶zel bir paraf ister ayr???????± bir rafta d???????¼nya senin d???????¼nya benim peki d???????¼nya kimin& hadi bunu belirleyin hadi yine geveleyin hadi bu yara derin deli gibi e????????eleyin hadi& hep ayn???????± g???????¼ndem bu kokona gasp ister b???????±kana kadar darp izden& bu drama dedikodu gibi yeni konu ekler o pistten emir verip y???????¶netenler varken hapisten...
Allame
/>Beyni kovada b???????±rak???????±r ergen, umutlar???????±na ???????§ekti parsel
/>Yeni bi' d???????¼nya hayalden uydurulmu???????? resimdir pastel
/>Asl???????± Kerem'e posta koydu ???????§???????¼nk???????¼ yok alt???????±nda Mustang
/>Diziler en yalanc???????± d???????¼nyad???????±r ???????¶rt ???????¼st???????¼ne yanl???????± gaste
/>
/>U.L.a.????????
/>Param???????± ver dilenci. Yarama basma ????????imdi. A????????k???????± bulana seksi vaat et k???????±r???????±ls???????±n direnci
/>
/>Ben
/>
/>Slogan???????±m???????± merak edenlere: Zihinsel ???????¶zg???????¼rl???????¼k i???????§in kendinle sava????????!
/>-----
/>
/>Biz erkekler korktu????????umuz zaman g???????¼c???????¼m???????¼z???????¼ kullan???????±r???????±z. Asl???????±nda ???????§ok korka???????????????±z.

evrimd Menelass???????©perya Elendil

 • GencSau Demirba???????????????±
 • ******
 • leti: 1068
 • Site puan: 47
 • Kayt Dnemi: Mezun
Ne yaparsan yap, nas???????±l ya????????arsan ya????????a; ama g???????¼lebilmek i???????§in birini a????????latma ve ???????§???????±karlar???????±n i???????§in hi???????§ kimseyi satma... (Balzac)
Alnt yaplan: ?
Hocam alenen iki mesaj alt alta yazanlar???????±, konuyu da???????????????±tarak sohbet edenleri g???????¶rd???????¼m.
Alnt yaplan: Menelass???????©perya Elendil
???????°yi bak, GencSa???????¼ ????????yesi yapmaz ???????¶yle ????????ey!

Seo4Smf Tagleri:
 


Facebook Comments